สาระต้องรู้ พรบ มอเตอร์ไซค์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

สำหรับคนที่เพิ่งออกรถมอเตอร์ไซค์มานั้น สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือ การทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งมักเป็นการบังคับให้ทำและเราไม่สามารถเลี่ยงได้ หลายคนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบังคับทำ และมีความจำเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องทำด้วย วันนี้เราก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ บอกถึงความสำคัญและประโยชน์ต่างๆ ว่าทำไมต้องมี และสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง หากพร้อมแล้วก็ตามมาอ่านกันเลย

พรบ มอเตอร์ไซค์ 1

พ.ร.บ. คืออะไร?

พ.ร.บ. ก็คือ พระราชบัญญัติที่มีเพื่อใช้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยถือเป็นกฎหมายภาคบังคับที่ให้ผู้มีรถและจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะต้องทำไว้เพื่อใช้เป็นหลักประกันแก่ตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร รวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ ด้วย ซึ่งทุกคนที่ทำจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและได้รับค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ จากเงินทุนในกองกลางที่รถทุกคันได้ทำ พ.ร.บ.เอาไว้

พรบ มอเตอร์ไซค์ มีประโยชน์อย่างไร คุ้มครองอะไรได้บ้าง?

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด

ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ ค่าใช้จ่ายที่ทาง พรบ มอเตอร์ไซค์ จะดำเนินการชดเชยให้เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น โดยสามารถทำการเบิกจ่ายได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อน ทั้งนี้ผู้ที่มี พ.ร.บ.จะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วัน ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรณีบาดเจ็บ จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 35,000 บาท

กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะตามมา จะได้รับเงินชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท

กรณีรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าใช้จ่ายที่ทาง พรบ มอเตอร์ไซค์ จะชดเชยให้ เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อน โดยมีการคุ้มครอง ดังนี้

• กรณีได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท

กรณีมีค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายให้ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยมีวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท

กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ จะได้รับเงินค่าชดเชย 300,000 บาท

กรณีสูญเสียอวัยวะ

  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป จะได้รับเงินค่าชดเชย 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน จะได้รับเงินค่าชดเชย 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน จะได้รับเงินค่าชดเชย 300,000 บาท

• หากมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วยใน ) จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

พรบ มอเตอร์ไซค์ 2

พรบ มอเตอร์ไซค์ สามารถเคลมเอาประกันได้อย่างไร?

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่างๆ ตามมา โดยจะอยู่ในการคุ้มครองของทาง พ.ร.บ.ก่อนเสมอ และถ้าค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นมีมากเกินวงเงิน จึงจะสามารถเคลมใช้สิทธิอื่นๆ ได้ อย่างเช่น ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม หรือการเบิกจ่ายประกันอื่นๆ เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเคลม

1. กรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อย

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

2. กรณีที่บาดเจ็บและต้องนอนพักโรงพยาบาล

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ( ถ้ามี )

• ใบรับรองแพทย์ ต้องระบุว่าจำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาล

3. กรณีทุพพลภาพ

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบรับรองแพทย์

• หนังสือรับรองความพิการ

• สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานสอบสวน

4. กรณีเสียชีวิต

• สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต

• ใบมรณะบัตร

• สำเนาบัตรประชาชนทายาทหรือผู้รับมรดก

• สำเนาทะเบียนบ้านทายาทหรือผู้รับมรดก

• สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานสอบสวน

อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกันอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป อาทิเช่น เอกสารสำเนาทะเบียนรถ หรือเอกสารบันทึกประจำวันตัวจริง เป็นต้น

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกัน

1. หลังจากที่ได้นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้ว ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลว่าขอใช้สิทธิ์เบิกตาม พรบ มอเตอร์ไซค์ และให้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดที่ไหน อย่างไร รวมถึงแจ้งเลขทะเบียนและรุ่นของรถที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ทางโรงพยาบาลจะประสานงานให้ เพื่อดูแลสิทธิ์การเคลมตาม พ.ร.บ. แต่โดยส่วนมากก็จะมีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลทางด้านนี้อยู่แล้ว

3. แจ้งความทำการลงบันทึกประจำวันไว้และดำเนินการสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมเอาค่าสินไหมทดแทน ที่ต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก

4. ต่อมาไปยื่นเอกสารสำหรับการเคลมที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใน 180 วันหลังจากที่เกิดเหตุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วันทำการ หรือโทร 1791

และนี่ก็คือ สาระที่ทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับ พรบ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีไว้ เพราะ พ.ร.บ.เปรียบเสมือนเป็นหลักประกันขั้นแรกที่จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถจักรยานยนต์เพราะมีความเสี่ยงสูงที่สุด ดังนั้นทุกคนจึงควรทำและต้องต่อ พ.ร.บ. ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิความคุ้มครอง และเพื่อความสบายใจในการขับขี่บนท้องถนน

อ่านบทความ 10 อันดับ หมวกกันน็อคครึ่งใบ ยี่ห้อไหนดี 2023

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

5 ไฟหน้า led มอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อไหน เลือกใช้ให้ถูกต้อง

5 ไฟหน้า led มอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อไหน เลือกใช้ให้ถูกต้อง

ไฟหน้า led มอเตอร์ไซค์ ทั้ง 5 แต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจแตกต่างกันไป คราวนี้ก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้กันได้อย่างถูกต้องแล้ว

Read More »
5 อันดับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ สะดวกและง่าย อนุมัติเร็ว 2023

5 อันดับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ สะดวกและง่าย อนุมัติเร็ว 2023

5 สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ มาแนะนำกัน โปรโมชั่นของแต่ละเจ้านั้นน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เคาเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

Read More »
รีวิว ท่อแต่ง forza 350 ตัวแต่งแบบครบชุด ราคาประหยัด 2023

รีวิว ท่อแต่ง forza 350 ตัวแต่งแบบครบชุด ราคาประหยัด 2023

รีวิว ท่อแต่ง forza 350 ราคาประหยัดของปี 2023 ที่สามารถหาซื้อออนไลน์ได้อย่างสะดวก แถมคุณภาพยังคุ้มเกินราคาอีกด้วย งานนี้สายแต่งซิ่ง พลาดได้ไง

Read More »
รีวิว ท่อแต่ง msx ยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี มี มอก. ไปดูกัน

รีวิว ท่อแต่ง msx ยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี มี มอก. ไปดูกัน

ท่อแต่ง msx แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อราคาไม่แพงเลย แถมยังมาพร้อมกับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานจาก มอก. รับรองว่าใส่ออกมาแล้วสวยถูกใจแน่นอน

Read More »
รีวิว ยามาฮ่า ฟิน มอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับทุกบ้าน โฉมใหม่ 2023

รีวิว ยามาฮ่า ฟิน มอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับทุกบ้าน โฉมใหม่ 2023

ยามาฮ่า ฟิน มอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับทุกบ้าน โฉมใหม่ 2023 สวยล้ำ พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ ตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆ บ้าน ห้ามพลาดเลย

Read More »

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

Table of Contents