Search
Close this search box.

สาระต้องรู้ พรบ มอเตอร์ไซค์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

สำหรับคนที่เพิ่งออกรถมอเตอร์ไซค์มานั้น สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือ การทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งมักเป็นการบังคับให้ทำและเราไม่สามารถเลี่ยงได้ หลายคนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบังคับทำ และมีความจำเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องทำด้วย วันนี้เราก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ บอกถึงความสำคัญและประโยชน์ต่างๆ ว่าทำไมต้องมี และสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง หากพร้อมแล้วก็ตามมาอ่านกันเลย

พรบ มอเตอร์ไซค์ 1

พ.ร.บ. คืออะไร?

พ.ร.บ. ก็คือ พระราชบัญญัติที่มีเพื่อใช้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยถือเป็นกฎหมายภาคบังคับที่ให้ผู้มีรถและจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะต้องทำไว้เพื่อใช้เป็นหลักประกันแก่ตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร รวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ ด้วย ซึ่งทุกคนที่ทำจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและได้รับค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ จากเงินทุนในกองกลางที่รถทุกคันได้ทำ พ.ร.บ.เอาไว้

พรบ มอเตอร์ไซค์ มีประโยชน์อย่างไร คุ้มครองอะไรได้บ้าง?

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด

ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ ค่าใช้จ่ายที่ทาง พรบ มอเตอร์ไซค์ จะดำเนินการชดเชยให้เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น โดยสามารถทำการเบิกจ่ายได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อน ทั้งนี้ผู้ที่มี พ.ร.บ.จะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วัน ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรณีบาดเจ็บ จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 35,000 บาท

กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะตามมา จะได้รับเงินชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท

กรณีรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าใช้จ่ายที่ทาง พรบ มอเตอร์ไซค์ จะชดเชยให้ เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อน โดยมีการคุ้มครอง ดังนี้

• กรณีได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท

กรณีมีค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายให้ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยมีวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท

กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ จะได้รับเงินค่าชดเชย 300,000 บาท

กรณีสูญเสียอวัยวะ

  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป จะได้รับเงินค่าชดเชย 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน จะได้รับเงินค่าชดเชย 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน จะได้รับเงินค่าชดเชย 300,000 บาท

• หากมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วยใน ) จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

พรบ มอเตอร์ไซค์ 2

พรบ มอเตอร์ไซค์ สามารถเคลมเอาประกันได้อย่างไร?

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่างๆ ตามมา โดยจะอยู่ในการคุ้มครองของทาง พ.ร.บ.ก่อนเสมอ และถ้าค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นมีมากเกินวงเงิน จึงจะสามารถเคลมใช้สิทธิอื่นๆ ได้ อย่างเช่น ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม หรือการเบิกจ่ายประกันอื่นๆ เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเคลม

1. กรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อย

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

2. กรณีที่บาดเจ็บและต้องนอนพักโรงพยาบาล

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ( ถ้ามี )

• ใบรับรองแพทย์ ต้องระบุว่าจำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาล

3. กรณีทุพพลภาพ

• สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองแล้ว

• สำเนาใบขับขี่ที่เซ็นรับรองแล้ว

• ใบรับรองแพทย์

• หนังสือรับรองความพิการ

• สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานสอบสวน

4. กรณีเสียชีวิต

• สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต

• ใบมรณะบัตร

• สำเนาบัตรประชาชนทายาทหรือผู้รับมรดก

• สำเนาทะเบียนบ้านทายาทหรือผู้รับมรดก

• สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานสอบสวน

อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกันอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป อาทิเช่น เอกสารสำเนาทะเบียนรถ หรือเอกสารบันทึกประจำวันตัวจริง เป็นต้น

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกัน

1. หลังจากที่ได้นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้ว ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลว่าขอใช้สิทธิ์เบิกตาม พรบ มอเตอร์ไซค์ และให้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดที่ไหน อย่างไร รวมถึงแจ้งเลขทะเบียนและรุ่นของรถที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ทางโรงพยาบาลจะประสานงานให้ เพื่อดูแลสิทธิ์การเคลมตาม พ.ร.บ. แต่โดยส่วนมากก็จะมีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลทางด้านนี้อยู่แล้ว

3. แจ้งความทำการลงบันทึกประจำวันไว้และดำเนินการสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมเอาค่าสินไหมทดแทน ที่ต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก

4. ต่อมาไปยื่นเอกสารสำหรับการเคลมที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใน 180 วันหลังจากที่เกิดเหตุ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วันทำการ หรือโทร 1791

และนี่ก็คือ สาระที่ทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับ พรบ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีไว้ เพราะ พ.ร.บ.เปรียบเสมือนเป็นหลักประกันขั้นแรกที่จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถจักรยานยนต์เพราะมีความเสี่ยงสูงที่สุด ดังนั้นทุกคนจึงควรทำและต้องต่อ พ.ร.บ. ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิความคุ้มครอง และเพื่อความสบายใจในการขับขี่บนท้องถนน

อ่านบทความ 10 อันดับ หมวกกันน็อคครึ่งใบ ยี่ห้อไหนดี 2023

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

10 ยามาฮ่า ฟินน์ แต่งสวย มอเตอร์ไซค์ครอบครัว แต่เท่ได้ไม่ซ้ำใคร 2024

10 ยามาฮ่า ฟินน์ แต่งสวย มอเตอร์ไซค์ครอบครัว แต่เท่ได้ไม่ซ้ำใคร 2024

10 ยามาฮ่า ฟินน์ 2024 แต่งได้หลากหลายแนว อย่าลืมเช็คกฎหมายการแต่งรถให้ดีๆ ด้วยนะ เพื่อความถูกต้องและสามารถขับขี่ได้อย่างสบายใจ

Read More »
10 ร้านซ่อม มอเตอร์ไซค์ ทั่วกรุงเทพ ใกล้ที่ไหน จัดไปเลย 2024

10 ร้านซ่อม มอเตอร์ไซค์ ทั่วกรุงเทพ ใกล้ที่ไหน จัดไปเลย 2024

10 ร้านซ่อม มอเตอร์ไซค์ ทั่วกรุงเทพ ใครเกิดเหตุรถเสียขึ้นกลางทาง โดยไม่ทันถึงที่หมาย ลองเช็คร้านทั้ง 10 เหล่านี้ดูสิ ใกล้ที่ไหน จัดไปได้เลย

Read More »
รีวิว ยามาฮ่า xsr155 ที่สุดของคอนเซปท์ สปอร์ต-เฮอร์ริเทจ ในยุคนี้

รีวิว ยามาฮ่า xsr155 ที่สุดของคอนเซปท์ สปอร์ต-เฮอร์ริเทจ ในยุคนี้

ยามาฮ่า xsr155 คอนเซปท์ สปอร์ต-เฮอร์ริเทจ ในยุคนี้ บอกเลยว่าเหมาะมากๆ กับคนที่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ดีไซน์เท่โฉบเฉี่ยวและโดดเด่นในคราเดียวกัน

Read More »
รีวิว ยามาฮ่า nmax มอเตอร์ไซด์ ออโต้ ตัวสปอร์ต ตัวแรง 2024

รีวิว ยามาฮ่า nmax มอเตอร์ไซด์ ออโต้ ตัวสปอร์ต ตัวแรง 2024

ยามาฮ่า nmax มอเตอร์ไซด์ ออโต้ เป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตออโตเมติก ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Read More »
อัพเดท ขั้นตอน สอบใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ 2567 พร้อมเทคนิคง่ายๆ

อัพเดท ขั้นตอน สอบใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ 2567 พร้อมเทคนิคง่ายๆ

ขั้นตอนการ สอบใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ ใครที่กำลังเตรียมตัวไปสอบ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้และตั้งใจสอบให้ดี เพราะความตั้งใจคือเทคนิคความสำเร็จนั่นเอง

Read More »

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

Table of Contents